سیستم برگزاری آزمون
دانشکده علوم پزشکی اسدآباد
درباره محصول- نگارش:

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین


 

دانشجویان گرامی:

ورود به آزمون و هرگونه فعالیت در سرور ذخیره می شود.ثبت ورود در سرور به منزله شرکت در آزمون می باشد